Aansprakelijheid Kindercentra Clausuleteksten

Met terzijdestelling van het bepaalde in de Aanvullende voorwaarden worden als verzekerden aangemerkt: 

1. het bestuur van de kinderopvang;
2. de afzonderlijke bestuursleden van de kinderopvang;
3. de medewerkers van de kinderopvang, al dan niet in loondienst;
4. de leiders/leidsters;
5. gedurende de opvangtijd de kinderen die door een onder 1. genoemd vallend bestuur worden opgevangen;
6. de ouders en voogden van de onder 5. genoemden voor de daden van hun kinderen gedurende de tijd van de opvang.

De onder 1.tot en met 4.genoemden zijn uitsluitend als verzekerden aan te merken, indien zij, handelen in de genoemde hoedanigheid ten behoeve van de kinderopvang. De onder 3. en 4. genoemden zijn uitsluitend als verzekerden aan te merken, indien zij werkzaamheden verrichten in opdracht of met goedvinden van de onder 1. en 2. genoemde verzekerden.

De onder 5. en 6 genoemde zijn uitsluitend als verzekerde aan te merken , indien geen beroep op een elders lopende aansprakelijkheidsverzekering kan worden gedaan.

Zaken onder Opzicht 
In aansluiting op het bepaalde in de aanvullende voorwaarden wordt ten aanzien van schade aan zaken onder opzicht tot een bedrag van EUR 12.500,- per aanspraak en met steeds een eigen risico van EUR 125,- per aanspraak wel onder de dekking begrepen de aansprakelijkheid van verzekerde voor beschadiging van roerende zaken, met uitzondering van glas en instrumenten, die de kinderopvang in huur of gebruik heeft.

Schade aan eigendommen  
De verzekering dekt niet de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade aan eigendommen van het kinderdagverblijf, gastouderproject en gastouderopvang en buitenschoolse opvang.

Diefstal/vermissing(uitsluiting) 
De verzekering dekt niet de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade door diefstal, verduistering, vermissing of verwisseling van zaken.

Personenschade (uitsluiting) (1215)
De verzekering dekt niet de aansprakelijkheid van verzekerde voor personenschade van kinderen, die vanwege een lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid een speciale behandeling en/of begeleiding nodig hebben.

Medische en/of paramedische (be)handelingen (uitsluiting) (1181)
De verzekering dekt niet de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade welke voortvloeit uit of verband houdt met medische en/of paramedische (be)handelingen.

Unieke aansprakelijkheidsdekking:

kind-duim-omhoog-150pxhoogGastouderbureaus én gastouders op één dekking.

Goedkoop, overzichtelijk en vooral, de zekerheid dat de gastouders een goede dekking hebben.

De simpele zekerheid van de KinderOpvangPolis.