Aansprakelijkheid Kindercentra Clausuleteksten

OPZICHT
Bent u aansprakelijk voor schade aan zaken van derden die is veroorzaakt terwijl u, of iemand namens u, deze zaken bewerkt, bewaart, gebruikt, repareert, behandelt of daarmee samenhangend vervoert? Dan bent u daarvoor verzekerd. Wij vergoeden maximaal € 50.000 per aanspraak, met een maximum van € 100.000 per verzekeringsjaar, als onderdeel van het verzekerd bedrag. Uw eigen risico is 10% per aanspraak, met een minimum van € 250 per aanspraak. Staat op uw polisblad een hoger eigen risico? Dan geldt dit hogere eigen risico als het minimum eigen risico bij opzichtschade. U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade: – aan zaken die u, of iemand namens u, onrechtmatig onder zich heeft; – door diefstal, verduistering, vermissing of verlies; – aan motorrijtuigen, werkmaterieel, caravans, stacaravans, luchtvaartuigen en vaartuigen waarover u, of iemand namens u, de zorg over heeft; – aan zaken die u, of iemand namens u, onder zich heeft op grond van een huur-, huurkoop-, lease-, pacht- of pandovereenkomst. Of waar u het vruchtgebruik van heeft, waaronder het recht van gebruik en bewoning.

LEGIONELLA
U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan doordat de legionella-voorschriften van de overheid niet zijn gevolgd. Kunt u aantonen dat de schade niet is ontstaan of vergroot doordat de legionella-voorschriften van de overheid niet zijn gevolgd? Dan bent u wel verzekerd voor de aansprakelijkheid in verband met legionella.

VOORRISICO
U bent niet verzekerd voor aanspraken die het gevolg zijn van een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden drie jaar voor de ingangsdatum van de verzekering.

EIGEN RISICO
Het in de polis genoemde eigen risico per aanspraak is alleen van toepassing voor schade aan zaken.

PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID
1. Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade die verband houdt met zaken of producten die door een verzekerde zijn geleverd, dan wel opgeleverd na constructie, bewerking of behandeling.
2. De aansprakelijkheid van verzekerde die verband houdt met het verstrekken van spijzen en dranken aan medewerkers en bezoekers van verzekerde (het zogenaamde kantinerisico) is echter meeverzekerd.

GASTOUDERBUREAU/GASTOUDER / kinderdagverblijven KRING VERZEKERDEN
1. In aanvulling op het bepaalde in de polisvoorwaarden onder “Verzekerden”, worden als verzekerden ook aangemerkt:
– a. de gastouders;
– b. de op te vangen kinderen: – tijdens verblijf in de woning of andere voor de opvang van kinderen geschikte ruimte van de gastouder of verzekeringnemer; – tijdens reisjes en excursies, die in groepsverband plaatsvinden, voor zover zij onder leiding en toezicht staan van gastouders; – het bepaalde in de voorwaarden onder “samenloop van verzekeringen” blijft onverminderd van kracht. Een eigen risico van een andere verzekering wordt niet vergoed.
2. Diefstal e.d. van zaken Niet is verzekerd de aansprakelijkheid voor schade door diefstal, vermissing of verdwijning van zaken.

BIJZONDERE BEPALING GASTOUDERBUREAU/GASTOUDERS / kinderdagverblijven
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met het niet naleven van wettelijke en overige bepalingen en voorschriften die de overheid stelt met betrekking tot gastouderbureaus en gastouders.

ELEKTRISCHE FIETSEN
Bent u aansprakelijk voor schade aan derden die is veroorzaakt met of door een fiets met elektrische trapondersteuning (elektrische fietsen/elobikes) en waarbij de trapondersteuning stopt bij 25 km per uur? Dan bent u daarvoor verzekerd als:
– de fiets wordt gebruikt bij het verrichten van activiteiten voor de organisatie van verzekeringsnemer, en;
– u de eigenaar of houder van de fiets bent.

Unieke aansprakelijkheidsdekking:

kind-duim-omhoog-150pxhoogGastouderbureaus én gastouders op één dekking.

Goedkoop, overzichtelijk en vooral, de zekerheid dat de gastouders een goede dekking hebben.

De simpele zekerheid van de KinderOpvangPolis.