Clausules

Clausule  2773 Wijze van schaderegeling

Deze clausule komt in de plaats van artikel 9.1a en b van de verzekeringsvoorwaarden ELV08. De omvang van de materiële schade wordt als volgt vastgesteld: van de beschadigde zaken wordt de waarde onmiddellijk voorafgaand aan en onmiddellijk ná de gebeurtenis vastgesteld. Het verschil tussen de beide waarden is de schade. Behalve als op het polisblad iets anders is vermeld, wordt vergoed:

  • De nieuwwaarde.
  • De dagwaarde: voor zaken waarvan de waarde minder bedroeg dan 40% van die genoemde nieuwwaarde en/of die onttrokken waren aan het gebruik waarvoor zij waren bestemd.
  • De herstelkosten als deze lager zijn dan het verschil tussen de waarde onmiddellijk voor en de waarde onmiddellijk na de gebeurtenis.

Clausule  13/3804  Data en extra kosten Minipakket

De op de polis genoemde verzekerde som voor Data en Extra kosten is de maximale vergoeding per gebeurtenis voor Data en Extra Kosten samen, ongeacht de werkelijke waarde van het verzekerd belang. Maximale uitkeringstermijnen:
Extra Kosten: 13 weken
Data: 52 weken
Extra Kosten De in de polisvoorwaarden genoemde artikelen 10.2, 10.3 en 12.1.a en 12.2 zijn niet van toepassing.

Data
De in de polisvoorwaarden genoemde artikelen 13.2 en 15.1.a.1 en 15.2 zijn niet van toepassing.

Clausule  10/6035  verzekerde objecten

VERZEKERDE OBJECTEN
(inclusief kantoorelektronica)
Alle voor rekening en risico van verzekeringnemer binnen de gebouwen op het risicoadres aanwezige en voor de bedrijfsuitoefening noodzakelijke vast opgestelde kantoorelektronica.
Hieronder wordt verstaan:

  • Inbraak-, brandmeld-, airco- en telefooninstallaties.
  • Kopieer-, fax- en postsorteerapparatuur.
  • De vast opgestelde computerapparatuur (mainframes, servers, personal computers met beeldschermen en laptops) en de daarbij behorende randapparatuur.

Onder randapparatuur wordt verstaan: apparatuur bedoeld om verbonden te zijn (vast of draadloos) aan computerapparatuur en dat niet in staat is zelfstandig (zonder computer) functies uit te oefenen, zoals beamers, modems, netwerkcomponenten, scanners, webcams, monitoren, UPS, hubs, routers en printers.

Niet verzekerde zaken:
Handheldcomputers, iPad’s, mobiele telefoons of daarmee te vergelijken zaken en combinaties van deze zaken, navigatie-systemen en (digitale) foto -/filmcamera’s.

Unieke aansprakelijkheidsdekking:

kind-duim-omhoog-150pxhoogGastouderbureaus én gastouders op één dekking.

Goedkoop, overzichtelijk en vooral, de zekerheid dat de gastouders een goede dekking hebben.

De simpele zekerheid van de KinderOpvangPolis.